Atenție, piteșteni! Se pot depune cereri pentru ajutoare de încălzire

Începând de luni, 15 octombrie, administrația locală a municipiului Pitești va da startul acţiunii de primire a cererilor pentru ajutoarele de căldură din acest an.

### Cine poate beneficia

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât și de deținerea în proprietate a anumitor bunuri imobile sau mobile. Astfel, dacă deţineţi, de exemplu, maşină mai nouă de 10 ani ori mai multe autoturisme, mai mult de un apartament, utilaje agricole sau conturi în bănci mai mari de 3.000 de lei, nu aveţi nicio şansă să beneficiaţi de subvenţie. În momentul depunerii cererii, solicitanţii ataşează la dosar şi o declaraţie pe propria răspundere conform căreia nu au bunuri care conduc la excluderea de pe lista beneficiarilor de ajutoare. Pentru a se asigura de veridicitatea celor declarate, după depunerea cererii inspectorii din cadrul Primăriei Piteşti vor face anchete privind bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale. Atenţie! Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, pentru a obţine necuvenit ajutorul de încălzire, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor codului penal.

Conform legislației în vigoare, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații, ajutoare cu caracter permanent şi alte creanțe legale, cu excepția alocației de stat pentru copii, a ajutorului social prevăzut de legea nr. 416/2001, a alocației pentru susținerea familiei, a bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap şi a sumelor acordate prin programele „Bani de liceu” şi „Bursa profesională”.

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiția ca venitul net lunar pe membru de familie să fie de până la 786 lei în cazul familiilor și 1.082 lei în cazul persoanei singure. În cazul locuinţelor încălzite cu cărbuni, lemne sau gaze, plafonul maxim de venituri este de 615 lei/membru de familie.

### Unde se depun actele

Pentru ajutorul cu energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa familiei, veniturile şi bunurile solicitanţilor se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari numai la centrele de colectare a cererilor stabilite de Termo Calor Confort SA, deschise între orele 8.30 și 15.30:

# Centrul nr. 1 - Punctul Termic 907 (Găvana, lângă Şcoala „Matei Basarab”);

# Centrul nr. 2 - Sediul SC Termo Calor Confort SA (Calea București, bl. U4, mezanin);

# Centrul nr. 3 - Punctul Termic 510 (str. Doamna Bălaşa, lângă Teatrul Aşchiuță);

# Centrul nr. 4 - Punctul Termic 602 (Trivale, lângă Dispensar);

# Centrul nr. 5 - Punctul Termic 802 (Craiovei, lângă Kaufland);

# Centrul nr. 6 - Punctul Termic 1006 (Petrochimiștilor, lângă piaţa Prundu).

Pentru ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi energie electrică, cererile se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, situat în b-dul I.C. Brătianu, nr. 56, la parter, după următorul program: de luni până miercuri între orele 8 și 12 sau 14-16, joia între 8 și 12 sau 14-18 şi vinerea între 8 și 12.