Ești rău platnic? Termo Calor Confort începe executarea silită

Potrivit noilor reglementări legale în vigoare, unitățile prestatoare de servicii în domeniul energiei termice își pot recupera mult mai ușor banii de la cei care nu-și achită facturile. Prin urmare, SC Termo Calor Confort SA poate demara mult mai simplu proceduri de executare silită pe numele clienților care înregistrează datorii. Procedura ar trebui adusă la cunoștința tuturor beneficiarilor serviciilor de termoficare, asociații, persoane fizice și juridice, deoarece implicarea directă și spiritul civic pot duce la evitarea unor situații neplăcute. Este vorba despre faptul că, potrivit legii actuale, furnizorul de agent termic își poate îndrepta acțiunea de executare silită împotriva unei întregi asociații de proprietari, indiferent dacă unii membrii sunt plătitori de bună credință. 

 


Cum poate un client corect să evite executarea silită
Societatea piteșteană de termoficare atrage atenția tuturor beneficiarilor ale serviciilor oferite că pot verifica situația achitării facturilor în orice moment, tocmai pentru a putea evita situații neplăcute.
SC Termo Calor Confort SA vine în întâmpinarea clienților și pune la dispoziția acestora informații cu privire la situația debitelor înregistrate de către asociațiile de proprietari, atât la sediul central cât și la punctele de lucru situate în Găvana, Trivale, Războieni, Prundu, Centru. În acest sens, facem precizarea că au fost identificate asociații de proprietari care înregistrează creanțe la furnizorii de servicii de utilități, determinate de administrarea defectuoasă a condominiilor de către administratorii de imobile, prin plata ”discreționară” a serviciilor de utilități publice fapt ce conduce la retragerea atestatului și anularea certificatului de atestare . 
Totodată, pentru creșterea gradului de recuperare a debitelor de la asociațiile de proprietarii care înregistrează creanțe la furnizorii de servicii de utilități, preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari are obligaţia solicitării notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor proceda la notarea acestor debite în cartea funciară a locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie. Având în vedere obligațiile de plată către furnizorii de gaze, energie electrică și apă, pentru desfășurarea în bune condiții a activității de furnizare energie termică pentru apă caldă de consum și încălzire, Termo Calor Confort SA  solicită achitarea de urgență a debitelor înregistrate.

 

Modificări semnificative ale legislației
Pentru creșterea gradului de recuperare a creanțelor, SC Termo Calor Confort SA a continuat procedura de executare silită a persoanelor fizice și juridice care înregistrează datorii ca urmare a neachitării facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate. Astfel, având în vedere dispozițiile art.42 alin. (6^1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, sens în care, ,,Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu”, obligația stabilită în baza relațiilor contractuale care nu este dusă la îndeplinire de bunăvoie de debitor, se face prin executare silită. 
O altă modificare semnificativă, constă în reducerea perioadei în care utilizatorii/ consumatorii pot achita contravaloarea serviciilor de furnizare a energiei termice pentru încălzire și pentru apă caldă de consum. Astfel, data scadentă înscrisă pe factură este de 15 zile calendaristice de la emitere și nu de la primire, sens în care, „utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factura. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.”
             Un avantaj al acestei proceduri constă în faptul că titlul executoriu este reprezentat de  factura de utilități publice care  poate fi pusă în executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc, fără a mai fi necesar vreun litigiu în fața instanțelor de judecată, potrivit dispozițiilor  art. 42 alin 6^1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu .

 


Executarea silită începe la cererea creditorului, furnizorul de utilități publice, cerere transmisă executorului judecătoresc iar acesta din urmă solicită încuviințarea executării silite instanței de judecată. Învestirea titlurilor executorii cu formulă executorie permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea, să recurgă, simultan ori succesiv,  la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării, sens în care vă informăm că Termo Calor Confort SA a procedat la executarea silită a facturilor care constituie titlu executoriu.