Gaură de peste 7 milioane lei în bugetele primăriilor din Argeş

Săptămâna trecută, Curtea de Conturi a României a făcut publice rapoartele întocmite în urma misiunilor de audit efectuate pe parcursul anului 2018 la instituţiile publice. Din ciclul toate-s vechi şi nouă toate, nici din acest raport nu lipsesc neregulile legate de gestionarea banilor publici, dovadă cifrele mari consemnate la capitolul prejudicii sau abateri financiar-contabile. Dacă este vorba despre incompetenţă, dezinteres sau, dimpotrivă, despre interese obscure care să justifice deficienţele majore din gestionarea bugetelor locale - asta rămâne să stabilească instituţiile statului abilitate în acest sens. Până atunci, însă, „Ancheta” vă prezintă, succint, principalele concluzii ale inspectorilor de conturi în urma controalelor efectuate la administraţiile publice locale din Argeş.

 


Din verificările efectuate asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2017 la cele 54 entităţi supuse auditului/controlului până la data raportului, au rezultat venituri totale suplimentare estimate la 12.004.000 lei, din care 1.607.000 lei accesorii fiscale, precum şi prejudicii totale de 7.180.000 lei, din care 47.000 lei majorări de întârziere.
În rapoartele de control şi procesele-verbale de constatare întocmite s-au reţinut abateri financiar-contabile de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cuantificate la un nivel estimat de 95.350.000 lei.
Aspectele şi sumele estimate ale abaterilor constatate au făcut obiectul recomandărilor formulate operativ precum și al măsurilor transmise prin decizii, în cazul celor neremediate în timpul misiunii de audit, în vederea înlăturării acestora sau stabilirii întinderii prejudiciilor şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora.
Din totalul plăţilor realizate de instituţiile publice argeşene verificate în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi, care se ridică la aproape 1,7 miliarde de lei noi, cei mai mulţi bani în 2017, reprezentând 45,1%, au fost folosiţi pentru plata salariilor bugetarilor. Celelalte plăţi au vizat bunuri şi servicii (17,5 %), cheltuieli de capital (15,3 %), asistenţă socială (10,3 %), transferuri (5,4 %), în vreme ce pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au ajuns doar 0,4 % din banii publici. Restul de 6% au acoperit alte cheltuieli (subvenţii, dobânzi, rambursări de credite etc.)


 Piteşti


Primăria Piteşti a primit anul trecut în două etape vizita inspectorilor de conturi, pe lângă controlul clasic fiind efectuat şi un audit privind fondurile  alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sălilor de sport. La capitolul abateri financiar-contabile, s-a consemnat plata sumei de 3.823 lei, reprezentând lucrări decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Cămin Școlar - Colegiul Economic Maria Teiuleanu”, suma fiind recuperată integral. Nereguli au fost descoperite şi în ceea ce priveşte acordarea unor drepturi salariale care, în opinia inspectorilor de conturi, au depășit nivelul prevăzut de lege, 11 salariați ai Primăriei Pitești primind în perioada martie 2017 – iulie 2017 mai mulţi bani decât ar fi trebuit, prejudiciul total fiind de  15.779 lei, cu tot cu majorări de întârziere. Aceeaşi situaţie s-a regăsit şi la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul primăriei, 6 salariaţi primind 13.187 lei bani necuveniţi. 

 

 

 Câmpulung


Şi la Câmpulung s-au descoperit situaţii în care Primăria a decontat anumite lucrări, care în realitate nu fuseseră executate. Astfel, conform raportului Curţii de Conturi instituţia condusă de primarul Liviu Ţâroiu a plătit  necuvenit suma totală de 72.955 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări inexistente la obiectivele de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră în municipiul Câmpulung” (6.775 lei), „Consolidare str. Richard în municipiul Câmpulung”- „Relocare stâlpi rețele electrice și TTC”(20.178 lei) și respectiv „Reabilitare str. Richard și Grui în municipiul Câmpulung”( 46.002 lei). S-a procedat la recuperarea integrală a acestuia, cu tot cu accesoriile fiscale, abaterea constatată fiind astfel remediată. 
Şi aici, ca şi la Piteşti, s-au plătit drepturi salariale necuvenite, dar pe parcursul întregului an 2017, prejudiciul total calculat ridicându-se la peste jumătate de milion de lei. 

 

 

 Mioveni


Bulibăşeala generată de modificările legislative ce au precedat apariţia legii salarizării unice a generat calcule eronate şi, implicit, majorări salariale necuvenite şi în cazul unor salariaţi de la Primăria Mioveni. Curtea de Conturi a imputat administraţiei locale plata nelegală a aproximativ 40.000 de lei acordaţi timp de 3 luni cu titlu de stimulente pentru administrarea creanțelor fiscale. 
Tot la capitolul plăţi nelegale, auditorii au inclus suma de 212.748 lei acordată necuvenit operatorului de specialitate pentru serviciile prestate în cadrul activității de colectare și transport deșeuri solide de pe teritoriul orașului Mioveni, dar şi suma de 1.397.526 lei, reprezentând contravaloarea asigurării și a garanției de bună execuție decontate executantului pentru obiectivul „Spital Orășenesc Sf. Spiridon, oraș Mioveni, jud. Argeș” care, în conformitate cu prevederile legale și contractuale, trebuiau suportate de către partenerul contractual menționat. În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul Primăriei Mioveni au procedat la recuperarea integrală a sumelor considerate prejudicii, abaterile constatate fiind integral remediate.

 

 

 Topoloveni


La Primăria Topoloveni, 10 salariaţi au primit la finalul anului 2017 un aşa-numit premiu lunar individual de excelenţă, despre care Curtea de Conturi a stabilit că reprezintă drepturi nelegal achitate, suma totală primită în plus de angajaţi fiind de 11.593 lei. La acestea se adaugă şi alte drepturi salariale acordate cuvenit personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local Topoloveni în perioada 01.12.2016-10.01.2017 şi care au totalizat 13.522 lei. 

 


 

 

Salarii mărite nejustificat şi plăţi nelegale pentru lucrări neexecutate 
    
Curtea de Conturi a călcat anul trecut nu mai puţin de 37 de primării de comune, ceea ce reprezintă o treime dintre ele. Unele dintre ele au trecut cu bine de furcile caudine ale auditorilor financiar-contabili, însă au existat şi localităţi unde banii din bugetele publice au fost folosiţi necorespunzător. Abaterea cea mai frecventă a vizat plata nelegală a unor drepturi salariale, în unele cazuri sumele primite necuvenit de către angajaţii primăriilor fiind mai mult decât consistente, totalizînd sume chiar şi de ordinul zecilor de mii. Dacă în cazul prejudiciilor aferente lucrărilor decontate, dar neefectuate legea impune achitarea acestora, în caz contrar intrând în sfera penală, în ceea ce priveşte sporurile şi majorările salariale acordate necuvenit acestea nu se mai returnează, deoarece pe 28 martie 2018 a intrat în vigoare legea nr. 78, care prevede „exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială” pe care ar trebui să le restituie ca urmare a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii. 

 

Albeştii de Argeş


Comuna Albeştii de Argeş figurează în raportul Curţii de Conturi cu prejudicii totale de 656.000 lei. Printre abaterile identificate se numără plata nelegală a unor abonamente telefonice în valoare de 36.715 lei, prejudiciul total calculat cu tot cu accesorii fiscale ajungând, la momentul auditului, la un total de 49.595 lei, bani pentru care inspectorii au dispus măsura recuperării integrale.  
Auditorii au precizat că au fost efectuate plăți nelegale, în sumă estimată de 60.423 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satele Albeștii Pâmânteni, Albeștii Ungureni, Dobrotu comuna Albeștii de Argeș", în timpul misiunii de audit suma imputată fiind parţial recuperată. De asemenea, plăţi pentru lucrări neexecutate au fost descoperite şi la obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri de interes local", în valoare de 493.408 lei (537.815 lei cu majorări de întârziere). 

 


 Albeştii de Muscel


Au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 76.810 lei, reprezentând contravaloarea operațiunilor privind refacerea carosabilului decontate necuvenit pentru obiectivele de investiții „Aducțiune apă la rezervorul existent în satul Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș, cu sursa Bughea de Sus” (46.871 lei) şi respectiv „Alimentare cu apă a satul Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș”, (29.939 lei). De asemenea, echipa de audit a constatat că în perioada 2017-2018 mai multe gospodării nu au plătit apa potabilă din sistemul public consumată, serviciile de distribuţie nefacturate totalizând 10.187 lei.

 


 Arefu


S-a plătit nelegal suma de 21.906 lei reprezentând lucrări acceptate la plată și decontate, dar neefectuate, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local comuna Arefu județul Argeș”. Suma reprezentând plăți nelegale efectuate din fonduri publice împreună cu accesoriile de 4.819 lei au fost recuperate integral, abaterea fiind astfel remediată.

 


 Bălileşti


La Bălileşti, inspectorii au considerat ca fiind nelegală plata din fonduri publice a unor sporuri de dispozitiv şi de confidenţialitate, în perioada ianuarie-iunie 2017, suma totală calculată drept prejudiciu fiind de 73.909 lei plus accesorii fiscale aferente de 13.603 lei. De asemenea, au fost efectuate plăți nelegale în valoare totală de 37.612 lei, pentru lucrări neexecutate la un număr de 3 obiective de investiții realizate în comună.

 


 Beleţi-Negreşti


Au fost efectuate plăţi nelegale, în sumă totală de 43.554 lei, reprezentând drepturi de natură salarială, constând în spor dispozitiv și spor confidențialitate, acordate angajaţilor instituţiei urmare a aplicării eronate a unei decizii a Curţii Constituţionale. În plus, nu au fost respectate prevederile legale privind calitatea lucrărilor efectuate pentru modernizarea a două şcoli, în sensul că nu a fost asigurată verificarea calității lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

 


 Bradu


În cazul a 7 obiective de investiții, Curtea de Conturi a stabilit că s-au plătit 275.528 lei  pentru o serie de lucrări în care s-au înscris fie cantităţi de lucrări mai mari decât cele real executate, fie lucrări cu prețuri la manoperă mai mari decât cele contractate și declarate în anexa la ofertă economică. Abaterea a fost imediat remediată, plăţile considerate nelegale, precum şi accesoriile fiscale de peste 25.000 de lei fiind integral achitate.

 


 Călineşti


În urma verificărilor de la Călineşti, inspectorii au întocmit unul dintre cele mai stufoase rapoarte, fiind menţionate numeroase abateri, unele vizând activitatea necorespunzătoare a departamentelor cu atribuţii financiar-contabile. La cele câteva pagini bune de nereguli identificte în ceea ce priveşte modul în care angajaţii de aici îşi îndeplinesc atribuţiile, se adaugă şi plăţi nelegale rezultate din calculul greşit al salariilor, precum  suma de 55.005 lei acordată unei persoane încadrate eronat cu studii superioare de lungă durată. De asemenea, șeful Serviciului de Alimentare cu apă a încasat necuvenit sporuri în sumă totală de 18.496 lei, șeful Biroului Impozite și taxe locale a primit nelegal 3.300 lei. La o asemenea gestiune ţinută după ureche, nu e de mirare că echipa de audit a identificat şi  o lipsă în numerar la casieria primăriei, în valoare de 93.534 lei. Conform raportului Curţii, Mircea Cioboată, gestionarul casieriei, a depus de bunăvoie suma care lipsea la casieria Primăriei Călinești.

 


 Căteasca


La Căteasca, echipa de audit a Curţii de Conturi a imputat conducerii primăriei faptul că a cumpărat cu aproape 10.000 de lei din bugetul local pachete cu produse alimentare pentru Pomul de Crăciun, solicitându-se autorităţilor să procedeze la restituirea banilor cheltuiţi pe cadouri de Crăciun. Ca şi în cazul altor primării, şi aici s-au acordat drepturi salariale nelegale, în valoare de 73.096 lei, peste nivelul prevăzut de legile în vigoare la vremea respectivă. De asemenea, primarul şi viceprimarul au primit în plus la salariu per total 20.507 lei, sumă acordată necuvenit.

 


 Ciomăgeşti


S-a constatat lipsa nejustificată a sumei de 14.265 lei reprezentând numerar ridicat cu CEC-uri de la Trezoreria Municipiului Pitești, pentru care nu au fost identificate documente justificative care să ateste utilizarea acesteia în scopul desfășurării activității UATC Ciomăgești. În plus, tot aici au fost efectuate plăți nelegale, în perioada 2015-2017, în sumă totală de 95.065 lei reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate, dar neefectuate la un număr de 5 obiective de investiții. Cadourile de Crăciun în valoare de 7.000 lei acordate în 2015 elevilor de la Școala Gimnazială Brătia au fost de asemenea incluse la capitolul plăţi nelegale. 

 


 Cotmeana


Lucrări neefectuate, dar plătite cu 113.318 lei au fost identificate şi în cazul obiectivului de investiții „Sistem centralizat de alimentare cu apă, satul Cotmeana, comuna Cotmeana, județul Argeș”, derulat de administraţia locală. După ce s-au calculat şi accesoriile fiscale de 15.865 lei, reprezentanţii primărei au procedat la recuperarea integrală a prejudiciului.

 


 Godeni


La obiectivul de investiții „Consolidare sediu Primăria Godeni-Corp C1”, primăria a acordat nejustificat constructorului avansuri de 150.000 lei, iar în cazul proiectului „Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă, sat Godeni, comuna Godeni, județul Argeș”, s-au decontat lucrări neexecutate,  precum și articole de deviz care potrivit clauzelor contractuale trebuiau suportate de către executant, în sumă de 125.747 lei, această din urmă abatere fiind remediată.

 


 Hârseşti


Angajaţii primăriei Hârseşti au primit necuvenit drepturi salariale în valoare totală de 132.426 lei - afirmă inspectorii de conturi în raportul pe 2017. În plus, Primăriei i s-a reproşat şi faptul că a plătit suma de 127.903 lei pentru lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Construire sediu administrativ UATC Hârsești”, suma fiind recuperată şi, implicit, abaterea remediată.

 


 Mărăcineni


Au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 11.837 lei, pentru lucrări neexecutate ori acceptate la plată și decontate cu nerespectarea prevederilor contractuale, la obiectivul de investiții „Amenajare prin însămânțare teren sport zona Gropeni, comuna Mărăcineni”. Plăţi nelegale pentru acelaşi tip de nereguli s-au descoperit şi la proiectele „Înființare parcare stadion zona Gropeni Comuna Mărăcineni” (9.696 lei), „Reabilitare rețea stradală Comuna Mărăcineni, jud. Argeș” (50.705 lei) şi „Realizare canalizare pluvială, comuna Mărăcineni, județul Argeș” (22.505 lei), în toate cazurile banii fiind recuperaţi.

 


 Săpata


Salarii acordate nelegal au fost identificate şi la Primăria Săpata, suma totală calculată ca prejudiciu fiind de 68.800 lei. De asemenea, au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 32.801 lei pentru lucrări neexecutate la obiectivul de investiţie „Construire punte pietonală peste râul Cotmeana (punctul Lipia) în comuna Săpata, județul Argeș”. Prin măsuri voluntare promovate de managementul entității auditate s-a recuperat operativ suma de 7.000 lei rămânând de recuperat suma de 25.801 lei cu accesoriile fiscale aferente în sumă de 5.576 lei.

 


 Schitu Goleşti


La Schitu Goleşti, angajaţilor li s-a acordat necuvenit sporuri de dispozitiv, în perioada februarie-iunie 2017, suma totală decontată din bani publici pentru plăţile nelegale totalizând 93.979 lei.

 


 Tigveni


O situaţie aparte au întâlnit inspectorii de conturi la Tigveni. „Lipsa oricăror acţiuni ale reprezentantului legal al Şcolii Gimnaziale „Gabriel Marinescu”, Tigveni, prin care să se justifice exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor procesuale, în scopul apărării intereselor legitime ale acestei entităţi publice în cadrul unui dosar de judecată (în calitate de pârâtă), a determinat pierderea şansei de a evita o pagubă bugetului public, în cuantum de 575.993 lei, pentru care au fost calculate majorări de întârziere de 57.599 lei.” - se consemnează în raportul Curţii de Conturi. Acestei găuri la bugetul comunei Tigveni i se adaugă plăți nelegale în sumă de 223.566 lei achitate constructorului care a realizat proiectul „Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă satele Blaj, Bălteni și Bârsești comuna Tigveni, jud. Argeș”. Concret, conform contractului, lucrările privind refacerea carosabilului cu piatră spartă trebuiau suportate de către constructor, însă primăria le-a plătit separat, achitându-le practic de două ori. Abaterea în acest ultim caz a fost remediată, prejudiciul fiind integral recuperat.

 

Sursa: saptamanalul ancheta