La Bogați se angajează referent IA!

Primăria Comunei Bogaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent IA, în cadrul Compartimentului contabilitate.


Condiții:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor

Calendar:
- 20 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 30 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
- data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosar:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae


Informaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Bogaţi , județul Argeș, telefon: 0248/655.003.