PITEȘTI - Direcţia de Asistenţă Socială angajează!

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitoare din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe- Pitești.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:
–   studii gimnaziale dovedite prin diplomă/adeverință.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti până la data de 31 august.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, după cum urmează:
11.09.2017 ora 10.00– proba scrisă;
15.09.2017 ora 10.00– interviul.

Calendarul de desfășurare a concursului:
1.Publicare anunt: 24.08.2017
2.Data limită de depunere a dosarului de concurs: 31.08.2017
3.Afisare rezultat selecție dosare: 01.09.2017
4.Termenul de depunere a contestației la selecția dosarelor de concurs: 04.09.2017
5.Termenul de soluționare a contestației la selecția dosarelor de concurs: 05.09.2017
6.Proba scrisă: 11.09.2017 ora 10.00
7.Afisare rezultat probă scrisă: 12.09.2017
8.Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la proba scrisă: 13.09.2017
9.Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: 14.09.2017
10.Interviul: 15.09.2017 ora 10.00
11.Afisare rezultat interviu: 18.09.2017
12.Termenul de depunere a contestației față de rezultatul obținut la interviu: 19.09.2017
13.Termenul de soluționare a contestației la interviu: 20.09.2017
14.Afișare rezultat final: 21.09.2017


Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti (Bld. I.C. Brătianu nr. 56, Pitești) și la telefon 0372030420 int. 106.